ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเอื้อย
นางราตรี หมื่นนคร
ครู คศ.1
นางวัชรา ภัยรี
ครู คศ.1
นางธิดารัตน์ ศรีเปารยะ
ครู คศ.1
นางสาวนัทธมณ เพ็ชรชนะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชลธิชา พยัคฆา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง
นางอุบลรัตน์ ริยาพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพนาลักษณ์ สงเคราะห์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอนุสรา ริยาพันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพนอจิตต์ ริยาพันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีมาราม
นางสุนิษฐา ผูกพานิช
ครู อันดับ ดศ.1/รักษาการหัวหน้าศูนย์
นายธีรศักดิ์ พรหมแก้ว
ครูอันดับ ดศ.1
นางวิไลวรรณ ริยาพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางธิวดี สินณรงค์
ครูผู้ช่วย
นางอ่อนฤทัย ศรีสา
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม
นางเสาวณี สุขกิจ
ครู ดศ.1/รักษาการหัวหน้าศูนย์
นางสาวศิริพร สุขกิจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวเขมลักษิกา อาศัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวตรียาการญ์ สุขกิจ
ครูผู้ช่วย
นางทัศนีย์ ฆ้องส่งเสียง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันญา ชาญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุไรรัตน์ มลิวัลย์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอภิรักษ์ เมธารินทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก