ความรู้ด้านกฎหมาย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
18 มิ.ย. 2562
2 พรบ.จัดซื้อจังจ้าง 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
766
18 มิ.ย. 2562
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
738
18 มิ.ย. 2562
4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
748
18 มิ.ย. 2562
5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
741
18 มิ.ย. 2562
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
747
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1