ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศขึ้นบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
791
31 ม.ค. 2562
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
695
24 ม.ค. 2562
93 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ห้วยทราวขาว ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
08 ม.ค. 2562
94 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคณะทำงานทบทวนเทศบัญญัติและภารกิจของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
586
04 ม.ค. 2562
95 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
703
02 ม.ค. 2562
96 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกะทูน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปี พ. ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
690
26 ธ.ค. 2561
97 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
752
26 ธ.ค. 2561
98 ประกาศสอบ-ผช.-นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
681
03 ธ.ค. 2561
99 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
703
26 พ.ย. 2561
100 ประชาสัมพันธ์คู่มือเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
698
26 พ.ย. 2561
101 ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
681
26 พ.ย. 2561
102 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
676
21 ต.ค. 2561
103 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงิของทางราชการ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 ต.ค. 2561
104 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
668
30 ก.ย. 2561
105 ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
644
31 ส.ค. 2561
106 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
669
21 พ.ค. 2561
107 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
670
21 พ.ค. 2561
108 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
660
21 พ.ค. 2561
109 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
674
21 พ.ค. 2561
110 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
685
21 พ.ค. 2561
111 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลกะทูนให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
635
21 พ.ค. 2561
112 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
22 ธ.ค. 2560
113 ประชาสัมพันธ์โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
611
04 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4