ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2564
32 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการลดพลังงานตามมาตรการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2564
33 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ก.ย. 2564
34 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.ย. 2564
35 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ย. 2564
36 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
659
06 ก.ค. 2564
37 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
663
25 มิ.ย. 2564
38 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
643
04 มิ.ย. 2564
39 ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
601
31 พ.ค. 2564
40 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
651
03 พ.ค. 2564
41 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน แรก ดาวน์โหลดเอกสาร
641
30 เม.ย. 2564
42 ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
650
26 เม.ย. 2564
43 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
630
21 เม.ย. 2564
44 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
641
05 เม.ย. 2564
45 วารสารประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
643
04 เม.ย. 2564
46 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
635
02 เม.ย. 2564
47 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
14 ม.ค. 2564
48 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
612
14 ม.ค. 2564
49 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
627
09 ม.ค. 2564
50 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1361
08 ม.ค. 2564
51 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2564-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
642
05 ม.ค. 2564
52 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-6-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
642
05 ม.ค. 2564
53 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-12-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
634
05 ม.ค. 2564
54 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
612
05 ม.ค. 2564
55 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
621
07 ธ.ค. 2563
56 ประชาสัมพันธ์ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกะทูน อำเภอพิปูน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ธ.ค. 2563
57 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
19 ต.ค. 2563
58 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
07 ต.ค. 2563
59 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
609
07 ต.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
05 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4