ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่แถลงต่อสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 ธ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 พ.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 พ.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 พ.ย. 2564
5 เทศบาลตำบลกะทูน ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 ต.ค. 2564
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ต.ค. 2564
7 ประกาศเทศตำบลกะทูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
545
11 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ต.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ต.ค. 2564
10 เทศบัญญัติ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2564
11 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
594
06 ก.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
587
25 มิ.ย. 2564
13 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
582
04 มิ.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
539
31 พ.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
591
03 พ.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน แรก ดาวน์โหลดเอกสาร
580
30 เม.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
579
26 เม.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
574
21 เม.ย. 2564
19 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
578
05 เม.ย. 2564
20 วารสารประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
564
04 เม.ย. 2564
21 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
579
02 เม.ย. 2564
22 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
14 ม.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
14 ม.ค. 2564
24 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
09 ม.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1299
08 ม.ค. 2564
26 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2564-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
582
05 ม.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-6-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
584
05 ม.ค. 2564
28 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-12-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
575
05 ม.ค. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
558
05 ม.ค. 2564
30 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
554
07 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3