ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 เม.ย. 2565
3 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2565 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 เม.ย. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 มี.ค. 2565
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 มี.ค. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลกะทูนเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ก.พ. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลกะทูนเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 ก.พ. 2565
10 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลกะทูนเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 ก.พ. 2565
11 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ม.ค. 2565
12 รายงานการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่แถลงต่อสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
14 ธ.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ธ.ค. 2564
14 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 พ.ย. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 พ.ย. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 พ.ย. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 พ.ย. 2564
18 เทศบาลตำบลกะทูน ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 ต.ค. 2564
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 ต.ค. 2564
20 ประกาศเทศตำบลกะทูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
623
11 ต.ค. 2564
21 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 ต.ค. 2564
22 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ต.ค. 2564
23 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ต.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ต.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ต.ค. 2564
26 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ต.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ต.ค. 2564
28 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ก.ย. 2564
29 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ย. 2564
30 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4