ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลกะทูน
  รายละเอียด :

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขฉบับเพิ่มเติม  (ฉบับที่  14) พ.ศ.  2562 มาตรา  48  ทศ  วรรคห้าและวรรคหก  กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้ให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผย   ดังนั้น  เทศบาลตำบล  กะทูนจึงรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ  2564  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน