สภาเทศบาล  ฝ่ายบริหาร    กองคลัง   กองช่าง สำนักปลัด    ศูนย์เด็กเล็ก   อปพร.  
กองช่าง    
                 
  นายนเดช คงศักดิ์
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
         
                           
           
         
นายนเดช คงศักดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
                   
นายภาคิน สิทธิฤทธิ์
ผช.ช่างโยธา
นางสาวรุ่งทิวา บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
   
   
      นายอนุรักษ์ สุวรรณพราย
ตกแต่งสวน