สภาเทศบาล   ฝ่ายบริหาร    กองคลัง   กองช่าง  สำนักปลัด  ศูนย์เด็กเล็ก   อปพร.
สำนักปลัดเทศบาลตำบลกะทูน    
                            นายโสภณัฐ ศรีขวัญแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลกะทูน
                                       
                                                                                   
                                                                   
-วาง-
รองปลัดเทศบาล
                             
             
นายสุรศักดิ์ หาญณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกะทูน
   
                             
                                             
    -ว่าง-
นักทรัพยากรบุคลากร
  นายวีระศักดิ์ สุทธิ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

นางสาวจิรพร มุสิเกิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                นางแสงจันทร์ สุคชเดช
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
       
นางสาวสุภาวดี ปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
             
น.ส.ศิริรัตน์ แซ่ภู่
ผช.บุคลากร
นายณฐฏพน สุทธิ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย
นายเอกมัย กรดมาก
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นายสงคราม รัตนมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
นางธัญญะรัตน์ ศรีมุกข์
ผช.นักวิชาการศึกษา
   
                 
   
น.ส.บุณฑริกา ริยาพันธ์
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
นายวุฒิธิชัย ริยาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิพร คินธร
ผช.จนท.ป้องกันฯ
นางสาวธัญวรัตน์ ปรีชา
ผช.จพง.ธุรการ
 
 
  นางจินตนา สิทธิฤทธิ์
นักการภารโรง