สภาเทศบาล   ฝ่ายบริหาร     กองคลัง    กองช่าง   สำนักปลัด     ศูนย์เด็กเล็ก   อปพร.    
                                                                   
                      กองคลัง                
                                                                   
                                                   
                            นางสุภานี อรุณสุวรรณกร
ผู้อำนวยการกองคลัง
                 
    งานการเงินและบัญชี   งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้      
                                         
 

นางสาวจรรยา เฮ่า
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

          นางสาวชนิดาภา ชนสิษฎ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

        นายชัยรัตน์ ละเอียด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
                                                                   
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
      นางยุรา ริยาพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
                                    นางสาววิลาสินี ไชยปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
         
นางสาวจารุวรรณ นิยม
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวราวุธ บุญประดิษฐ์
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

 
       
น.ส.อรอุมา คะเณย์
ผข.เจ้าหน้าที่ธุรการ