สภาเทศบาล   ฝ่ายบริหาร    กองคลัง    กองช่าง  สำนักปลัด    ศูนย์เด็กเล็ก   อปพร.  
ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลกะทูน
                         
           
 
นายวิรัตน์ ริยาพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน
     
                                 
                 
 
นายประมวล คลังดงเค็ง
รองนายกเทศมนตรีฯ
    นายโชโต ริยาพันธ์
รองนายกเทศมนตรีฯ
 
   
    นายศิรพงศ์ นุราช
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
   
นายนิโรจน์ หุ้ยหลี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ