<
     
                                                                                           
                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายูง                                  
นางอุบลรัตน์ ริยาพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย
                                 
นางสาวพนาลักษณ์ สงเคราะห์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางอนุสรา ริยาพันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
    นางสาวพนอจิตต์ ริยาพันธ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธาราม          
     
  นางเสาวณี สุขกิจ
ครู อันดับ ดศ.1/รักษาการหัวหน้าศูนย์
     
                 
นางสาวเขมลักษิกา อาศัย
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย
นางสาวตรียาการญ์ สุขกิจ
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย
นางสาวศิริพร สุขกิจ
ครูผู้ดูแลเด็กอันดับครูผู้ช่วย
     
นางทัศนีย์ ฆ้องส่งเสียง
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
    นางสาวนันญา ชาญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวจุไรรัตน์ มลิวัลย์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอภิรักษ์ เมธารินทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ย้อนกลับหน้าแรก