E-Service Online
การขอรับบริการ จาก เทศบาลตำบลกะทูน
 
         
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ : โทรศัพท์ :
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ/สังกัด) :
 
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การใช้ Internet ตำบล
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การขออบุญาตปลูกสร้างอาคาร
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การออกแบบอาคาร
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร
การชำระภาษีโรงเรือน และที่ดิน
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีป้าย
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
อื่น ๆ
 
 
โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม และระบุ วันที่ / เวลา ที่จะขอรับบริการ
(กรุณาแจ้งก่อนวันวันรับบริการภายใน 1-2 วันทำการ เช่น หากจะขอรับบริการในวันพุธ ให้แจ้งประมาณวันจันทร์ ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล