แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

 
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกะทูน
เรื่อง        ขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการ
เรียน       นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน
              ข้าพเจ้า ตำแหน่ง/อาชีพ
อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด เบอร์โทรศัพท์

 

มีความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้ :
                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ......................................................
         ( ......................................................... )
รหัสส่งข้อมูล :