แบบประเมินความพึงพอใจ
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม
 
พนักงานส่วนท้องถิ่น        ผู้บริหาร/สมาชิกท้องถิ่น       ประชาชนทั่วไป
2. ท่านเคยติดต่อเทศบาลตำบลกะทูนผ่านทางใดบ้าง
 
ติดต่อสำนักงานโดยตรง      ผ่านทางเวปไซด์     ทางโทรศัพท์
3. ความพึงพอใจในการให้บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ  ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน การ ทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ
4. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
รหัสส่งข้อมูล