ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
06 ก.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 มิ.ย. 2564
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 มิ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
9
31 พ.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 พ.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน แรก ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 เม.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
41
26 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 เม.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 เม.ย. 2564
10 วารสารประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 เม.ย. 2564
11 ประชาสัมพันธ์การประเมินผลและติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 เม.ย. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ม.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ม.ค. 2564
14 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ม.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
08 ม.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2564-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 ม.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-6-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
05 ม.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2563-ของ-เทศบาลตำบลกะทูน-รอบ-12-เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ม.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ม.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 ธ.ค. 2563
21 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
19 ต.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ต.ค. 2563
23 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ต.ค. 2563
24 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ต.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ก.ย. 2563
26 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ก.ย. 2563
27 ประชาสัมพันธ์สรุปการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ก.ย. 2563
28 ประกาศเรื่องการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ส.ค. 2563
29 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ก.ค. 2563
30 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้ขอรับบริการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3