ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การย้าย การโอน การรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 มิ.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 มิ.ย. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 มิ.ย. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 พ.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 เม.ย. 2565
6 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 เม.ย. 2565
7 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2565 รอบ 6 เดือนแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 เม.ย. 2565
9 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 มี.ค. 2565
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 มี.ค. 2565
11 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลกะทูนเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 ก.พ. 2565
12 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลกะทูนเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
14 ก.พ. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากเทศบาลตำบลกะทูนเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ก.พ. 2565
14 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ม.ค. 2565
15 รายงานการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตามนโยบายที่แถลงต่อสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 ธ.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 ธ.ค. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 พ.ย. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 พ.ย. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 พ.ย. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 พ.ย. 2564
21 เทศบาลตำบลกะทูน ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 ต.ค. 2564
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
15 ต.ค. 2564
23 ประกาศเทศตำบลกะทูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
632
11 ต.ค. 2564
24 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 ต.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ต.ค. 2564
26 ประชาสัมพันธ์สถิติความเสี่ยงการทุจริตและสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ต.ค. 2564
27 ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ต.ค. 2564
28 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ต.ค. 2564
29 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ของเทศบาลตำบลกะทูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ต.ค. 2564
30 ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4