ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ต.ค. 2562
2 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 พ.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 เม.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลกะทูน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 มี.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 มี.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 มี.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 มี.ค. 2562
8 ประกาศขึ้นบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ม.ค. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 ม.ค. 2562
10 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ห้วยทราวขาว ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ม.ค. 2562
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ม.ค. 2562
12 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลกะทูน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจาปี พ. ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ธ.ค. 2561
13 ประกาศสอบ-ผช.-นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
4
03 ธ.ค. 2561
14 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 พ.ย. 2561
15 ประชาสัมพันธ์คู่มือเรื่องรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 พ.ย. 2561
16 ประชาสัมพันธ์แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 พ.ย. 2561
17 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงและการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ต.ค. 2561
18 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงิของทางราชการ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2561
19 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2561
20 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 พ.ค. 2561
21 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 พ.ค. 2561
22 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 พ.ค. 2561
23 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 พ.ค. 2561
24 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 พ.ค. 2561
25 ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1