กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565รายละเอียด :
    

 เมื่อวันจันทร์  ที่  13 ธันวาคม  2564 นายโชโต  ริยาพันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน  เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลกะทูน  ประจำปีงบประมาณ  2565  เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ  และประเด็นดังต่อไปนี้

1) แนวทางในการปฏิบัติราชการ

2) ระเบียบว่าด้วยการลา

3) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4) ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจำปีงบประมาณ  2564  

5)  กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

6)  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)

7)  การกำหนดหลักเกณฑ์  มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ในการประชุมครั้งนี้  นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน  ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลกะทูน  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในการรับบริการด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม  เปิดเผยข้อูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564    อ่าน 133 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**